noscript facebook style

Akta Perlindungan Data Peribadi

EasyParcel komited untuk menghalang data peribadi individu yang digunakan dengan cara yang tidak wajar, dan memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang, dan kawal selia untuk perlindungan data, dan privasi. Kami mengambil berat tentang perkara berkaitan dengan melindungi data peribadi anda sebagai perkara utama.

1.0 Umum

Senarai di bawah adalah terma dan syarat:

 1. Data peribadi bermaksud maklumat berkenaan dengan transaksi komersial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada subjek data, yang dikenalpasti atau boleh dikenalpasti dari maklumat tersebut atau dari maklumat lain yang memiliki penggunaan data, termasuk apa-apa data peribadi yang sensitif, dan ekspresi pendapat mengenai subjek data. Maklumat peribadi mengenai atau mengenalpasti individu yang menjadi subjek data tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, nombor kad pengenalan (mykad) individu, nombor pasport, nombor telefon dan / atau faksimili, gambar, cetakan jari, dan alamat e-mel dan / atau media sosial.
 2. Pemprosesan berhubung dengan data peribadi bermakna mengumpul, merekod, memegang atau menyimpan data peribadi atau menjalankan sebarang operasi atau set operasi pada data peribadi.
 3. Data peribadi yang sensitif bermaksud apa-apa maklumat peribadi yang terdiri daripada maklumat termasuk dan tidak terhad kepada kesihatan atau keadaan fizikal atau mental subjek data, pendapat politiknya, kepercayaan agamanya atau kepercayaan lain yang serupa, dibayar atau bayaran yang didakwa olehnya pesalah kepada sebarang kesalahan atau apa-apa data peribadi lain.
 4. Subjek data merujuk kepada individu yang menjadi subjek data peribadi.

2.0 Notis dan Pilihan

 1. EasyParcel mengumpul data peribadi secara langsung dari subjek data, dan dalam konteks ini, dari anda melalui borang permohonan, pendaftaran atau maklum balas dalam talian.
 2. EasyParcel memproses pelbagai jenis data peribadi termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor individu, alamat, nombor kad pengenalan (MyKad), nombor pasport, nombor telefon dan / atau nombor faksimili, gambar, cetakan jari dan alamat e-mel dan / atau alamat media sosial .
 3. EasyParcel akan memproses data peribadi untuk tujuan-tujuan berikut (yang mungkin juga termasuk tujuan yang berkaitan langsung dengan tujuan tersebut):
  • Menyediakan anda dengan perkhidmatan di bawah perkhidmatan Easyparcel yang termasuk sebarang perkara yang berkaitan dengan pembekalan atau pertukaran barang atau perkhidmatan;
  • Memproses permohonan atau pendaftaran anda di bawah mana-mana program Easyparcel;
  • Bagi maksud menjalankan atau melaksanakan apa-apa hak atau kewajipan yang diberikan atau dikenakan oleh undang-undang atas EasyParcel berkaitan dengan calon pekerjaan termasuk data peribadi yang berhubungan dengan individu lain yang mungkin dikenal pasti dari data peribadi itu.
 4. EasyParcel boleh mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan yang sah, termasuk untuk tujuan berikut atau dalam keadaan berikut:
  • Pemeriksaan pengesahan latar belakang calon untuk pekerjaan;
  • Dalam jangkaan, dan dalam perjalanan jualan sebenar atau berpotensi, penyusunan semula, penyatuan, penggabungan, atau penggabungan semua atau sebahagian perniagaan atau operasi kami;
  • Yang berkaitan dengan pengiklanan, publisiti, pemasaran dan komunikasi yang berkaitan dengan Easyparcel;
  • Bagi tujuan melaksanakan sebarang hak atau kewajipan yang diberikan atau dikenakan oleh undang-undang atas EasyParcel berkaitan dengan calon untuk pekerjaan termasuk pengadil yang data peribadinya diberikan oleh anda; dan
  • Membuat pendedahan sedemikian sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang atau melalui perintah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten atau oleh mana-mana peraturan, arahan atau peraturan mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau pihak berkuasa atau mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan untuk didedahkan.
 5. EasyParcel ingin memaklumkan bahawa adalah wajib bagi anda untuk membekalkan data peribadi agar kami dapat memberikan anda perkhidmatan di bawah perniagaan EasyParcel yang merangkumi apa-apa perkara yang berkaitan dengan pembekalan atau pertukaran barangan atau perkhidmatan, untuk memproses permohonan atau pendaftaran anda di bawah mana-mana program EasyParcel, dan memproses permohonan anda berhubung dengan permohonan pekerjaan di bawah EasyParcel. EasyParcel tidak dapat memberikan anda perkhidmatan yang mencukupi jika anda gagal membekalkan data peribadi.
 6. Dengan pendedahan data anda kepada Easyparcel, anda bersetuju untuk Easyparcel mengambil dan memporoses data tersesebut.
 7. Anda dengan ini mewakili bahawa jika pada bila-bila masa yang anda telah berikan, dan didedahkan kepada data peribadi EasyParcel mengenai individu lain, anda diberi kuasa untuk berbuat demikian, dan sedar bahawa EasyParcel boleh menggunakan, dan / atau memproses data peribadi sedemikian untuk tujuan yang relevan sebagaimana ditetapkan keluar dalam "item 3" di atas.
 8. Anda boleh membuat notis secara bertulis kepada EasyParcel untuk membatalkan persetujuan anda kepada atau mengehadkan pemprosesan data peribadi yang mana anda adalah subjek data. EasyParcel hendaklah apabila menerima notis bertulis itu berhenti atau mengehadkan pemprosesan data peribadi dengan sewajarnya. Sila rujuk bahagian "akses" di bawah untuk kaedah komunikasi yang ada.

3.0 Pendedahan

 1. Data peribadi tidak boleh tanpa keizinan anda didedahkan untuk apa-apa tujuan selain tujuan yang mana data peribadi akan didedahkan pada masa pengumpulan data peribadi atau tujuan yang berkaitan dengannya, atau didedahkan kepada pihak ketiga yang lain daripada yang dinyatakan di bahagian "Notis dan Pilihan" di atas.

4.0 Keselamatan

 1. EasyParcel akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi data peribadi daripada apa-apa kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau tidak sengaja atau pendedahan, pengubahan atau kemusnahan semasa memproses data peribadi.

5.0 Pengekalan

 1. EasyParcel mengekalkan data peribadi selagi perlu bagi tujuan perniagaan yang sah, dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

6.0 Integriti Data

 1. Data peribadi yang dibekalkan oleh anda kepada EasyParcel hendaklah tepat, lengkap, dan tidak mengelirukan.
 2. Anda hendaklah dengan notis secara bertulis kepada EasyParcel memaklumkan kepada EasyParcel apa-apa perubahan kepada data peribadi yang dibekalkan oleh anda kepada EasyParcel untuk memastikan data peribadi sentiasa dikemaskini. Sila rujuk bahagian "akses" di bawah untuk kaedah komunikasi yang ada.

7.0 Akses

 1. Anda mempunyai hak untuk meminta akses invois yang telah diarkib dan sejarah penghantaran dari EasyParcel dengan tambahan kos pemprosesan. Anda boleh meneruskan permintaan anda kepada EasyParcel di sini.

8.0 Pertanyaan

 1. Sebarang pertanyaan kepada pemprosesan data peribadi hendaklah dikemukakan kepada easyparcel di sini.